Aktuální upozornění na rizika

ETA pro vstup do Spojeného království / ETA for entry to the United Kingdom

ETA pro vstup do Spojeného království

Spojené království (UK) postupně zavádí systém elektronické autorizace cest (ETA - Electronic Travel Authorisation). Cizinci vstupující (i tranzitující) na území UK v rámci krátkodobého pobytu za účelem turistiky, návštěvy, obchodní cesty nebo krátkodobého studia budou muset před cestou požádat o elektronickou autorizaci. Systém funguje v zásadě stejně jako např. při cestách do USA či Kanady. Formulář se vyplňuje on-line. Výjimku tvoří cestovatelé, kteří podléhají vízové povinnosti (a tudíž mají v pasech víza), disponují povolením k pobytu a osoby s britskými a irskými pasy.

Poplatek: £10

Tj.: všichni cestující na dobu kratší než 6 měsíců, a to včetně dětí a miminek, ale i pro cestující – tranzitující. Vyjma cestovatelé, kteří mají vízové povinnosti apod.

 

Aktuálně musí o ETA před vstupem do UK již občané těchto států:

Bahrajn, Jordánsko, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty.

Zavedení pro držitelé pasů EU a vybraných destinací není znám prozatím termín zavedení ETA. Plná digitalizace dle oficiálních portálů věnující se ETA se očekává pro všechny od roku 2025.

Občané žádných dalších států o ETA prozatím žádat nemusí.

Rozšiřování ETA na další státy včetně EU/ČR je, samozřejmě, v dlouhodobém  plánu, nicméně, britská strana prozatím neuvedla ani státy, které by měly následovat v další vlně, ani časový horizont dalšího rozšiřování.

 

Video informace:

Co je ETA a pro koho: https://www.youtube.com/watch?v=EQVvTTbHIu4

Jak vyplnit/aplikace, včetně fotografie obličeje u osob starších 9let: https://www.youtube.com/watch?v=uG1zaOMl63M

Oficiální informace: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta & https://www.etauk.uk/

Co je nutné pro žádost?

  • Platný pas
  • Přístup k emailu
  • Kreditní či debetní karty/ Apple Pay nebo Google Pay

V rámci žádostí cestující potřebujeme nahrát nebo pořídit fotografii

  • Pasu
  • Svého obličeje

 

___________________________________________________________________

 

ETA for entry to the United Kingdom

The United Kingdom is gradually introducing an Electronic Travel Authorisation (ETA) system. Foreign nationals entering (and transiting) the UK as part of a short stay for tourism, visiting, business or short-term study will need to apply for an ETA before travelling. The system works in much the same way as for travel to, for example, the USA or Canada. The form is completed online. The exceptions to this are travellers who are subject to visa requirements (and therefore have visas in their passports), hold a residence permit and those with British and Irish passports.

Fee: £10

I.e.: all travellers for a period of less than 6 months, including children and babies, but also for transit travellers. Excludes travellers with visa requirements etc.

 

Currently citizens of the following countries already have to apply for an ETA before entering the UK:

Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates.

The introduction for EU passport holders and selected destinations is not yet known. Full digitalization according to official portals dedicated to ETA is expected for all from 2025.

Citizens of any other countries do not need to apply for ETA for the time being.

The extension of ETA to other countries, including the EU/CR, is, of course, in the long term plan, however, the UK side has not yet indicated either the countries to follow in the next wave or the time horizon for further extension.

 

Video information:

What is ETA and for whom: https://www.youtube.com/watch?v=EQVvTTbHIu4

How to complete/apply, including a photo of face for those over 9 years old: https://www.youtube.com/watch?v=uG1zaOMl63M

Official information: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-etahttps://www.etauk.uk/

What is required to apply?

Valid passport
Access to email
Credit or debit card/Apple Pay or Google Pay
As part of the traveler's application, we need to upload or take a photo of your

Passport
Face

 

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště