Aktuální upozornění na rizika

Aktuální informace - Slovensko / Latest news - Slovakia

Slovensko: s účinností od 20. 3. 2023 země ruší vyhlášku o izolaci osob pozitivních na COVID-19 a povinnou karanténu úzkých kontaktů nemocného. Onemocnění COVID-19 se tak dostává na úroveň ostatních akutních respiračních onemocnění. Tzn. je nutno dodržovat pokyny lékařů, léčit se doma a dbát na svůj zdravotní stav. Pokud je nutné vyjít ven např. pro léky, dbát na zakrytí nosu a úst rouškou. Vyhláška k překrývání horních cest dýchacích zůstává stále v platnosti vzhledem k trvající chřipkové sezóně. Povinné zakrytí horních cest dýchacích (nos a ústa) stále platí pro personál zdravotnických a sociálních zařízení při kontaktu s klienty a nemocnými (personál nemocnic, ambulancí a lékáren), návštěvníky zdravotnických a sociálních zařízení, pacienty v čekárnách a ambulancích či zákazníky lékáren.

________________________

Slovakia: with effect from 20 March 2023, the country abolishes the decree on isolation of COVID-19 positive persons and mandatory quarantine of close contacts of the patient. This brings COVID-19 to the level of other acute respiratory diseases. This means that it is necessary to follow the instructions of doctors, to be treated at home and to take care of one's health. If it is necessary to go out, e.g. for medication, make sure to cover your nose and mouth with a mask. The decree on covering the upper respiratory tract is still in force due to the ongoing flu season. The mandatory covering of the upper respiratory tract (nose and mouth) is still in force for staff of health and social care facilities in contact with clients and patients (staff of hospitals, outpatient clinics and pharmacies), visitors to health and social care facilities, patients in waiting rooms and outpatient clinics or customers of pharmacies.

 

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště